1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Zhotovitel: Xlibris s.r.o., IČ: 07619120, dále jako „Zhotovitel“
1.2 Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy, dle těchto podmínek, dále jako „Objednavatel“
1.3 Všeobecné obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky, dále jako „VOP“
1.4 Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1 Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
2.2 VOP definují obchodní vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem. V souladu s nimi Zhotovitel poskytuje/poskytne Objednateli (na základě objednávky nebo smlouvy) služby za podmínek definovaných v konkrétní objednávce či smlouvě.

3. OBJEDNÁVKA – SMLOUVA

3.1 E-mailová zpráva, z níž zřetelně vyplývá požadavek na objednání konkrétní služby, může být rovněž považována za E-mailovou závaznou objednávku bez dalšího potvrzení Objednatele.
3.2 Smlouva se uzavírá písemně, elektronicky formou e-mailu, ústně nebo na základě objednávky Objednatele.
3.3 Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Zhotovitel akceptuje Objednávku zaslanou Objednatelem.
3.4 Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel může započít tvorbu maximálně do 14 dnů.
3.5 Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, dobrými mravy, vyhláškami, pokud odporuje zájmům nebo zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno Zhotovitele.
3.6 Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje. Zhotovitel není povinen tyto údaje ověřovat či jinak kontrolovat.
3.7 Zákazník potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jde z jeho strany o dobrovolné poskytnutí údajů.
3.8 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
3.9 Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu nebo přijmout objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu včetně VOP.
3.10 Objednatel bere na vědomí, že zálohování svých informací (dat) uložených na serveru Zhotovitele nebo třetích stran (Hosting90, Český hosting, Active 24, Onebit, Wedos, Forpsi, aj.) musí provádět samostatně a na své náklady, pokud objednávka tuto službu nezahrnuje.

4. PODKLADY PRO TVORBU

4.1 Objednatel dodává veškeré textové podklady, překlady, dokumenty atd. pokud dodání obsahového materiálu nebylo sjednáno jinak.
4.2 Objednatel je povinen dodat veškeré podklady, jejichž použití vyžaduje následná tvorba a to v elektronické podobě prostřednictvím, cloud úložiště, emailu, CD, DVD nosiče nebo Flash disku.
4.3 Fotografie a obrázky dodat v rastrovém formátu bmp, gif, jpg, jpeg, nebo png.
4.4 Textové podklady dodat ve formátech doc, docx, rtf nebo txt (stránky musí být řádně označeny a viditelně odděleny).
4.5 Zhotovitel nezodpovídá za chyby a problémy, jestliže tyto chyby byly způsobeny použitím materiálů předaných mu Objednatelem v případě, že Zhotovitel nemohl vliv těchto materiálů zjistit nebo na jejich použití Objednatel trval.

5. PRAVIDLA PRO OBSAH

5.1 Objednatel nesmí provozovat Závadný obsah.
5.2 Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).
5.3 Zhotovitel neodpovídá za protiprávní úkony Objednatele v souvislosti s dodaným obsahovým materiálem (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, autorských práv).
5.4 Zhotovitel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené Objednatelem, dozví-li se o jejich protiprávnosti. Tyto kroky jsou následně účtovány objednavateli.
5.5 Webové stránky nesmí sloužit k rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spamu) nebo nevyžádaných sdělení obecně.
5.6 Objednatel nesmí v rámci našich služeb šířit počítačové viry.

6. VADY A VÝPADKY WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽEB

6.1 Zhotovitel nezodpovídá za vady a výpadky webhostingové služby dodané objednatelem.
6.2 Zhotovitel nezodpovídá za výpadky webhostingové služby zajištěnou poskytovatelem webhostingových služeb.

7. PRÁVA A POVINNOSTI

7.1 Objednatel je povinen se před zadáním objednávky seznámit s obsahem VOP.
7.2 Objednatel je povinen aktivně reagovat na dotazy a zhotovitele bez zbytečného odkládání, zejména pak o korekce a schvalování grafických návrhů, kontrola webových stránek před předáním atd.
7.3 Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn v průběhu poskytování služeb změnit své VOP bez povinnosti Objednatele na tyto změny upozornit.
7.4 S osobními údaji Objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.
7.5 Údaje dodané Objednatelem jsou Zhotovitelem považovány za správné a platné.
7.6 Objednatel nese odpovědnost za publikovaný obsah jeho webových stránek.
7.7 Zhotovitel zodpovídá za vady a výpadky v době předání a zavazuje se k jejich odstranění.
7.8 Objednatel je povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku – kontrolu a informovat Zhotovitele o výsledku kontroly maximálně do 7 dnů.
7.9 Zhotovitel při realizaci díla postupuje samostatně a není při provádění díla vázán pokyny Objednatele.
7.10 Zhotovitel si vyhrazuje právo uskutečnit krátkodobé přerušení v poskytování služby na nezbytně dlouhou dobu za účelem údržby, aktualizací a případných oprav prezentace.
7.11 Zhotovitel si vyhrazuje právo dočasně přerušit či omezit poskytování služby v nezbytném rozsahu bez předchozího upozornění Objednatele, je-li služba využívána v rozporu se smlouvou, objednávkou nebo při porušení závazků daných VOP.
7.12 Zhotovitel si vyhrazuje právo poskytnout údaje nutné pro výkon díla třetím stranám – například při registraci domény, zřízení webhostingu, zajištění tisku atd.
7.13 Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit funkce a grafické provedení webových stránek v rámci funkčnosti, responzivity a správného zobrazení u materiálů dodaných ke zpracování Objednatelem.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1 Dílo zůstává ve vlastnictví Zhotovitele až do úplného uhrazení faktury a všech závazků vůči Zhotoviteli. Do doby uhrazení ceny díla není objednatel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch.
8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je Zhotovitel v prodlení oproti smluvenému termínu dokončení o více než jeden měsíc nebo předávané dílo z velké části neodpovídá sjednanému.
8.3 Podmínkou pro získání přístupu ke zdrojovému kódů, užité grafice a administrace je vyrovnání všech finančních závazků Objednatele.
8.4 Získání přístupu ke zdrojovému kódu webové prezentace ze strany Objednavatele zbavuje Zhotovitele veškeré odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za vady webové prezentace, a to i v případě, kdy nebyla podepsána písemná dohoda. Zhotovitel v žádném případě nezodpovídá za problémy, respektive ušlý zisk, který by vznikl zásahem Objednatele do kódu prezentace, vadou díla, či jeho nedostupností.
8.5 Dílo nebo objednávka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve.

9. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla včetně víceprací nad rámec dohodnuté ceny.
9.2 Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zálohu na realizaci díla při překročení odhadovaných nákladů 10 000,-. Zbývající část ceny je objednatel povinen uhradit po převzetí díla dle faktury.
9.3 Faktury jsou vystavovány se splatností 7 až 14 dnů a zasílány v elektronické podobě na elektronickou adresu Objednatele v den vystavení.
9.4 Objednatel se zavazuje provádět platby nejpozději k datu splatnosti faktury nebo výzvy k platbě. Dnem platby se rozumí den připsání platby na účet Zhotovitele.
9.5 V případě prodlení s platbou je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli smluvní úrok z prodlení, jehož výše činí 9.75 % z dlužné částky každý den.
9.6 Teprve po úplném uhrazení faktury nebo výzvy k platbě obdrží Objednatel plné přístupy k webovým stránkám a k administraci služeb.
9.7 Zálohu na realizaci objednávky je povinen objednatel uhradit do 3 dnů (pracovních dnů) od potvrzení objednávky. Záloha na realizaci je nevratná.
9.8 Protokolárním převzetím a schválením díla uznává Objednatel svůj peněžní závazek vůči Zhotoviteli.
9.9 Objednatel je povinen provést platbu dle pokynů vystavené faktury v přesné částce a označit ji uvedeným variabilním symbolem.
9.10 Provede-li Objednatel platbu jinak než dle pokynů vystavené faktury, je povinen platbu doložit. V opačném případě může být závazek vůči Zhotoviteli považován za nesplněný.
9.11 V případě prodlení s platbou Objednatele za doobjednané služby a rozšíření stávajícího díla je Zhotovitel oprávněn zakázat užívání již předaných prvků, pozastavit přístup Objednatele do správy webových stránek případně k jejich odstavení.

10. PORUŠENÍ VOP OBJEDNATELEM

10.1 Porušení některého z ustanovení těchto VOP nebo příslušné smlouvy Objednatelem, může být důvodem k okamžitému přerušení poskytování služeb, odebrání obsahu, na který se porušení VOP Objednatelem vztahuje.
10.2 Při porušení některého z ustanovení těchto VOP se má za to, že Objednatel odstoupil od příslušné smlouvy nebo objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Zhotovitel neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období. Pro předcházení problémům se vznikem pohledávek definuje Zhotovitel tento formální postup komunikace s neplatícím Objednatelem:

Den splatnosti:
Upomínka e-mailem v den splatnosti.
3. den po splatnosti:
Upomínka emailem, telefonicky nebo pomocí SMS.
5. den po splatnosti:
Odpojení přístupu do administrace webových stránek. Nelze uplatnit on-line podporu.
7. den po splatnosti:
Odpojení webových stránek. Záloha obsahu webových stránek. Deaktivace webových stránek s manipulačním poplatkem 500,- Kč. Aktivace webových stránek s manipulačním poplatkem 500,- Kč.
30. den po splatnosti:
Objednatel ztrácí jakékoli nároky na dílo Zhotovitele.

11. REKLAMACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je Objednatel s placením záloh nebo splátek v prodlení větším než 3 dnů.
11.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro předání podkladů pro dokončení díla nebo termín konečné kontroly a schválení díla překročen Objednatelem o více než jeden měsíc.
11.3 Je-li k tvorbě díla nutná součinnost Objednatele, je Zhotovitel oprávněn určit přiměřenou lhůtu k součinnosti a po jejím uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek Objednatele.
11.4 Zhotovitel nezodpovídá za problémy, respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.
11.5 V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad. Toto zjištění není považováno jako porušení funkčnosti ze strany Zhotovitele.
11.6 Reklamaci může uplatňovat pouze Objednatel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená ve smlouvě o dílo.
11.7 Na služby poskytnuté zdarma nebo formou bonusu není možné uplatňovat reklamace, Objednatel má právo takové bonusy odmítnout.
11.8 Odstoupením od smlouvy nebo stornování potvrzené objednávky vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu skicovného, registrací a ceny realizace ve výši 50 % z celkové částky.
11.9 Při neuhrazení zálohy nebo splátky na realizaci objednávky do stanoveného data, bude toto považováno za storno objednávky ze strany Objednatele a Zhotovitel není povinen započít realizaci díla. Zhotoviteli vzniká právo na provedení storna objednávky a je účtován storno poplatek.
11.10 Při porušení všeobecných podmínek, storno objednávky a odstoupení od smlouvy je Objednateli přísně zakázáno užívání grafiky, obrázků, a prvků spojených s tímto dílem.
11.11 Objednatel má možnost odstoupit od smlouvy v okamžiku, kdy je zásadně nespokojen s grafickým návrhem vytvořeným Zhotovitelem, a to pouze v případě, kdy se grafický návrh podstatně neslučuje se zadáním Objednatele.

12. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Respektujeme zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v podobě jeho aktuálního znění a dle toho i nakládáme s Vašimi údaji.
12.2 Veškerá data uchováváme pouze po dobu nutnou k jejich zpracování, a to pouze pokud je zpracování potřeba.
12.3 Vyhrazujeme si však právo tyto údaje poskytnout orgánům činným v soudním či jiném trestním řízení či šetření.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze Smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze Smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.
13.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy.
13.3 Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.
13.4 Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
13.5 Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.